Pensioen

Pensioen Eigen Beheer: stand van zaken

Veel ondernemers hebben “last” van in het verleden gedane pensioentoezeggingen in Eigen Beheer (de BV). De Staatsecretaris van Financiën beraadt zich al geruime tijd over een oplossing. Een update van de stand van zaken.

Wat is het probleem?

Veel ondernemers hebben vanuit de BV een pensioentoezegging aan zichzelf gedaan. Deze pensioenen worden meestal opgebouwd volgens het Salaris-Diensttijd principe: per gewerkt jaar wordt een bedrag aan het jaarlijks te ontvangen pensioen toegevoegd.

De hoogte van de toekomstige pensioenuitkeringen staat dus vast. Maar voor de berekening van de pensioenreserve moet de BV uitgaan van een rente van 4%, veel hoger dan de huidige marktrente. De fiscus stelt dat de uitkeringen zijn toegezegd en dus ook nagekomen moeten worden. Gevolg is een groot gat tussen de benodigde reserve en de toegestane reserve. Veel ondernemers dreigen hierdoor in financiële problemen te komen.

Oplossingen – een derde optie

In juli 2015 heeft de Staatssecretaris twee mogelijke oplossingen uitgewerkt. Beiden gaan uit van een pensioenuitkering die gerelateerd wordt aan de hoogte van de fiscale reserve, het hierboven genoemde probleem zou daarmee getackeld zijn. Op uitvoeringsniveau creëren deze “oplossingen” weer nieuwe problemen, zoals de omgang met reeds ingegane pensioenen, de zekerheid voor de (ex) partner en de fiscale behandeling van de reserve.

Op 17 december heeft de Staatsecretaris opnieuw een brief over deze problematiek naar de Tweede Kamer gestuurd. Kort gezegd komt het erop neer dat niet meer gestreefd wordt naar een vereenvoudiging van het huidige systeem, maar dat de voorkeur uitgaat naar AFSCHAFFING van pensioen in Eigen Beheer!

Kern van het voorstel:

  • Einde opbouw van pensioen in Eigen Beheer per 1-1-2017
  • Geen nieuw systeem
  • Afkoop tegen 80% van de huidige fiscale reserve in 2017 mogelijk
  • Indien niet afgekocht: tijdsevenredig opgebouwde pensioenen blijven behouden (inclusief probleem van waardering van de benodigde reserve).

Het oordeel is nu aan de Tweede Kamer. Wordt dus vervolgd.

Christiaan Tieleman
Pensioenadviseur